First slide

Microsoft лиценце, централизована јавна набавка 18/17, обликована у 2 (две) партије, партија 1-Microsort лиценце, ЕА

август 8, 2019