Амбалажни отпад

ЈКП „Градска чистоћа“  има дозволу за сакупљање амбалажног отпада и врши преузимање истог од правних лица на основу Закона о управљању отпадом („СЛ.гласник РС“ бр.36/2009 и 88/2010), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („СЛ.гласник РС“ бр.39/2009),  и Одлуке о одржавања чистоће (”Службени лист града Београд ” бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15).

Обавезе правних лица која генеришу амбалажни отпад


Документи о кретању отпада
  1. Документ о кретању отпада – бланко
  2. Документ о кретању отпада – метална амбалажа
  3. Документ о кретању отпада – пластична амбалажа
  4. Документ о кретању отпада – папир и картонска амбалажа
  5. Документ о кретању отпада – стаклена амбалажа
Уговори

Погон за прикупљање и промет секундарних сировина
Додатне информације – Служба Рециклаже
Вишњичка 55б Мије Ковачевића 4
011/3314-090 011/3314-059
ambalazniotpad@gradskacistoca.rs sektorreciklaza@gradskacistoca.rs

Comments are closed