Пројекти

ЈКП „Градска чистоћа“ од краја 2013. године и током 2014. године политику пословања усмерило је на уштеде и рационализације трошкова. Током тог периода започело се са различитим како хуманитарним тако и едукативним кампањама, али и у склопу рационализације трошкова са решавањем горућих проблема се предузеће сусреће попут поправке подземних контејнера и изналажењем најекономичнијих, а по суграђане најбољих решења за одлагање отпада. Велики акценат стављен је на рециклажу као један од свестски најпризнатијих и најбољих решења проблема комунланог рециклабилног отпада. У наредном периоду планирано је да се предузеће интезивније бави и едукацијом грађанства како би пројекти рециклаже заживели у Београду. Показали смо како са минималним трошковима могу да се покрену добре, а изнад свега корисне акције, а како са корекцијом неких старијих пројеката можемо да направимо уштеде а да при томе не нашкодимо или не угрозимо трајање пројекта и његов смисао.

Пројекти и акције са акцентом стављеним на рециклажу које смо почели да спроводимо током 2014. године и које ћемо спроводити у наредном периоду:

Отварање нових рециклажних острва

ЈКП „Градска чистоћа“ започело је Пројекат примарне сепарације, постављањем рециклажних острва са три врсте контејнера за папирну, пластичну и металну амбалажу. Од 2009. године до сада је на територији града Београда било постављено 38 рециклажних острва са по три контејнера за пaпир, ПЕТ И МЕТ амабалажу, а ЈКП „Градска чистоћа“ је током 2014. године набавило још 15 рециклажних острва. Међутим то није све. Увели смо и једну иновацију. Од тих 15 рециклажних острва, њих седам ће имати по четири контејнера тј. поред контејнера за папир, ПЕТ и МЕТ амбалажу уводимо и контејнер за стаклену амбалажу, што се дешава први пут у Београду. Овај Пројекат је део осмишљеног програма едукације који мотивише суграђане да сарађују на заједничком програму рециклаже.

„Еко кеса за чистији град“

ЈКП „Градска чистоћа“ и у 2014. години наставља са том акцијом. Учесници акције попуњавају кесе папиром, ПЕТ, МЕТ и ТЕТРА ПАК амбалажом а затим их износе на тротоар испред куће а у близини неке веће саобраћајнице, или поред најближег контејнера у термину који је одређен за сваку општину понаособ. Свако домаћинство које учествује у акцији има јединствени бар код који лепи на попуњену кесу. Екипе ЈКП „Градска чистоћа“ потом, попуњене кесе, одвозе на Погон „Отпад“ а из њих се сакупљене сировине подвргавају даљем процесу рециклаже. Овај пројекта у едукативном смислу имао веома велики значај, међутим представљао је изузетно велики материјални трошак за „Градску чистоћу“. Највећи проблем била је дистрибуција специјализованих такозваних „еко кеса“ од „Градске чистоће“ до београдских домаћинстава. које су се у првом тренутку слале путем Поште као препоручена пошиљка. Уколико изоставимо моменат поврем,ених проблема током слања кеса, већи проблем представљала је чињеница да „Градска чистоћа“ на годишњем ниову само за такве пошиљке губи око 14 милиона динара. Акција „Еко кеса за чистији град“ је зато и измењена, те суграђани данас, уместо на сваких два месеца да добијају препоручена писма са „еко кесма“ долазе у дирекцију ЈКП „Градска чистоћа“ где лично преузимају бар кодове за своје домаћинство и „еко кесе“ у количинама за до краја текуће године. На тај начин направили смо велике уштеде, али и остварили бољи контакт са суграђанима који учествују у акцији, јер на лицу места можемо да говоримо о прблемима, о недоумицама са одлагањем рециклабилног отпадао њиховим предлозима и сугестијама. Од фебруара 2014. године до јуна „еко кесе“ су преузете за око 5.000 домаћинстава.

Акција „Рециклажни динар“

ЈКП „Градска чистоћа“ уз подршку Секретаријатом за образовање и дечју заштиту покренуло је и акцију „Рециклажни динар“ у којој ће бити укључене све основне школе на територији града Београда (у перспективи и предшколске установе и средње школе) за сакупљање рециклабилног отпада и то почев од септембра 2014. године. „Градска чистоћа“ ће откупљивати рециклабилни отпада од београдских основних школа, а та средства уплаћена школама на основу „рециклажног динара“, образовне установе ће уз консултације са надлежним секретаријатом, користитио за обезбеђивање судова за одлагање рециклабилног и комуналног отпада, едукативне кампање и уређење школских дворишта. На тај начин, школе ће добиајти документ о кретању отпада, „Градска чистоћа“  преузимати секундарне сировине, а школе обезбедити себи судове за одлагање отпада, што је према нашем досадашњем искуству за њих предстваљало известан проблем. Тако да та кампања ће поред едукативног значаја и значаја у сакупљеним количинама рециклабилног отпада имати и значај у томе што на један одређен начин помаже и школама да лакше обезбеде средства која ћче даље улагати у неопходну инфраструктуру.

Еко Квиз

У току школске 2014/2015 године планира се организовање Еко квиза за ученике од петог до осмог разреда на тему рециклаже и заштите животне средине. У првом циклусу учествоваће 32 основне школе изабране по редоследу пријављивања. Тај квиз ЈКП „Градска чистоћа“ спровешће уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту, а уз подршку партнера попут „Секопак“ националног оператера за управљање амбалажним отпадом, обезбедити награде како победничким школама тако и ђацима који ће однети прва три места.

Акција „Рециклирај са нама!“

У циљу модернизације постојећег система, али пре свега едукације већег броја суграђана, ЈКП „Градска чистоћа“ у сарадњи са оператером за амбалажни отпад „Секопак“ покренуло је акцију примарног раздвајања отпада у домаћинствима са индивидуалном изградњом.
Домаћинства која се прикључе акцији добиће плаву пластичну канту од 120 литара у коју ће одлагати само рециклабилни отпад и то: ПЕТ, МЕТ, ТЕТРА ПАК и стаклену амбалажу као и папирни отпад. ЈКП „Градска чистоћа“ ће једном недељно празнити канте и одвозити рециклабилни отпад.
Како свест и активизам суграђана за учешће у процесима рециклаже буде растао тако ће се и акција ширити на већи број домаћинстава уз материјалну и едукативну подршку „Секопака“. Поред пројекта постављања рециклажних острва и акције „Еко кеса за чистији град“, акцијом „Рециклирај са нама!“ наставиће се развој система примарне сепарације који ће добити свој пун значај, првенствено због све обимнијег укључивања суграђана, као најзначајније карике у ланцу рециклаже.

Подземни контејнери за рециклабилни отпад

У циљу даљег развоја система примарне сепарације и одређени број (20-30) подземних контејнера,  користиће се за одлагање рециклабилног отпада. Тачније, како је у Београду до сада уграђено готово 2.000 подземних контејнера током 2014. године, алии нешто раније сусрели смо се са озбиљним проблемима када су у питању ти судови за одлагање комуналног отпада. Поред честих кварова али и механичких оштећења током 2014. године направљен је записник затеченог стања на терену како би се имао јасанувид у стање свих судова. Велики број контејнера спреман је за неки вид поправке, па смо донели одлуку да одређени број контејнера који се свакако мора поправити јер ће у супротном изгубити сваку своју функцију, а при томе заузимати јавну површину, преправимо током поправке  у контејнер за сакупљање секундарних сировина. Контејнери ће бити препрваљени тако да их је готово немогуће обити и из њих извлачити сировине, а стратешки преправиће се они где се након истраживања јавног мњења покаже да има највише заинтересованих суграђана за учешће у рециклажи. На тај начин и суграђани који учествују у акцији „Еко кеса за чистији град“ моћи ће секундарне сировине да одложе у подземни контејнер, а не да кесе остављају на видном месту уз тротоар уз бојазан да те кесе неће стићи до свог крајњег одредишта на Погон „Отпад“.

Акција одношења кабастог отпада

Бесплатно сакупљање и одвожење кабастог отпада за сва физичка лица ЈКП „Градска чистоћа“. Суграђани могу да оставе непотребне кабасте ствари поред контејнера, одакле ће их екипе ,,Чистоће” уколнити. Ту акцију ЈКП „Градска чистоћа“ традиционално спроводи сваког првог викенда у месецу.  Предузећа ту услугу плаћају по кубном метру однетог отпада и броју утрошених сати, али по изузетно повољним ценама, док је за суграђане одношење кабастог отпада у потпуности бесплатно сваког првог викенда у месецу. Приоритет у одношењу непотребних кабастих ствари из домаћинстава током акције имају суграђани који располажу већим количинама отпада. О томе могу обавестити службе ЈКП „Градска чистоћа“ позивањем телефонског броја 011 27 68 770, након чега екипе тог предузећа одмах излазе на терен и уклањају отпад.

Акција уклањања „дивљих“ депонија

Oдлaгaњe смeћa вaн кoнтejнeрa je нажалост чeстa пojaвa у свим дeлoвимa грaдa. Нeкe oд нajкритичниjих тaчaкa су Зрeњaнински, Пaзoвaчки, Сурчински, Aвaлски и Бaтajнички пут. Taчaн брoj „дивљих“ дeпoниja je нeмoгућe утврдити. Eкипe JКП “Грaдскa чистoћa” свaкoднeвнo их уклaњajу, aли нoвe нaстajу прeкo нoћи нa истим или новим лoкaциjaмa. У циљу решавања тог еколошког проблема екипe ЈКП „Градска чистоћа“ мeсeчнo уклoнe oкo 600 кубикa смeћa сa „дивљих“ дeпoниja ширoм грaдa, кoje сe потом дeпoнуje нa jeдину јавну дeпoниjу – Винчa.

Бесплатни џакови за одлагање шута

ЈКП „Градска чистоћа“ спроводи акцију у којој ће суграђанима, за цену од само 924 РСД са ПДВ-ом, која иначе важи за физичка лица за одвожење кубика шута, потпуно бесплатно обезбедити и џакове у које ће тај шут одлагати. Екипе „Чистоће“ на кућну адресу, такође бесплатно, по позиву суграђана, достављаају неопходне џакове за шут, а потом их попуњене одвозе на депонију у Винчи. Џакови за шут не утичу на цену одвожења кубика шута, али зато све мање шута завршава на београдским улицама, поред контејнера, у београдским шумама…На овај начин помажемо суграђанима, али и чувамо свој град,а с друге стране остварујемо уштеде јер спречавамо формирање „дивљих“ депонија чије уклањање касније представља озбиљан трошак како за ЈКП „Градска чуистоћа“ тако и за Град Београд.

Хуманитарна акција сакупљање гардеробе, обуће и играчака

ЈКП „Градска чистоћа“ у жељи да на неки начин помогне социјално најугроженијим суграђанима, покренуло је хуманитарну акцију прикупљања половне гардеробе, обуће, ћебади и играчака. ЈКП „Градска чистоћа“ све прикупљене ствари прослеђује установама које даље гардеробу достављају социјално најугроженијим сугрђанима којима таква, заједничка хуманост много значити. Ова хуманитарна акција поред тога што је за најугроженије суграђане током зимског перидода обезбедила топле ствари, показала се и као врло значајна у тренутку када су поплаве погодиле Србију и угрозиле на хиљаде суграђана који су у једном дану изгубили све што су имали.

Наставак едукативне кампање „Прљаво или чисто – НИЈЕ ИСТО!“ по београдским основним школама

Едукативна представа за ученике нижих разреда основних школа је заправо едукативна кампања коју је покренуло ЈКП „Градска чистоћа“ школске 2009/2010. године. На овај начин најмлађи суграђани уче о тзв. бонтону чистоће, кроз веселе песмице и шаљиве дијалоге уче шта је то рециклажа и зашто је она важна као и како да правилно одвајају отпад.

Избор за најуредније школско двориште

ЈКП „Градска чистоћа“ уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда, четврту годину за редом организоваће избор за најуредније школско двориште. Циљ акције је да се код ученика развија осећај за чување и неговање животне средине као и да средину у којој бораве одржавају уредном и чистом.

Ликовни конкурс „Прљаво или чисто – НИЈЕ ИСТО!“

ЈКП „Градска чистоћа“ уз подршку и сарадњу са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту и Креативним дечјим градом Minicity, спровело је наградни ликовни конкурс и отворило изложбу 50 најлепших ликовних радова на тему „Прљаво или чисто – НИЈЕ ИСТО!“ План је да акција постане традиционална, односно да се спроводи сваке године.

Дан отворених врата

Демонстрација коришћења механизације ЈКП „Градска чистоћа“. У зависности од временских услова у периоду од јуна  до септембра месеца за најмлађе суграђане ЈКП „Градска чистоћа“ организоваће Дан отворених врата (планирано је да Дан отворених врата буде једна од субота у наведеном периоду у зависности од временских услова). Идеја „Дан отворених врата“ је да ЈКП „Градска чистоћа“ одеђене суботе отвори капије свог паркинга и да пре свега деци предшколског и школског узраста, њиховим родитељима, али и осталим заинтересованим суграђанима пружи могућност да кроз упознавање са возним парком сазнају нешто више о делатностима ЈКП „Градска чистоћа“.

Comments are closed