Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада је основан 15. маја 2014. године, са циљем прикупљања секундарних сировина у што већем обиму и раздвајања рециклабилног отпада  ради крајњег поступка третмана односно рециклаже. Крајњи циљ ових активности је смањење комуналног отпада на територији града Београда и приближавање европским стандардима, у складу са Локалним планом управљања отпадом града Београда од 2011-2020. године.

Делатности које Сектор спроводи су преузимање амбалажног отпада, продаја и откуп секундарних сировина од правних и физичких лица, уништење робе комуналног (прехрамбене намирнице којима је истекао рок, оштећена роба, заплењена роба), медицинског и индустријског порекла а од децембра месеца 2014. године организован откуп и продају отпадних пнеуматика.

У спровођену активности Сектора учествују  Погон за прикупљање и промет секундарних сировина ,,Отпад” на којем је отворено прво рециклажно двориште у Београду у оквиру којег се врши прикупљање, сепарација и пресовање амбалаже од пластике, хартије и метала док се на Погону – Депонија ,,Винча“ врши услуга уништења робе  сваког радног дана од 06:30 до 14 h. Грађани који желе да продају сакупљене секундарне сировине и на тај начин допринесу успостављању и  напредовању процеса рециклаже, могу се обратити  погонима општина на којима се налазе где ће добити све неопходне информације у вези са поменутом активношћу.

Сва правна лица која желе да склопе Уговор о купопродаји секундарних сировина и Уговор о преузимању амбалажног отпада са ЈКП ,,Градска чистоћа“  могу се обратити Сектору депоновања и рециклаже  комуналног отпада сваког радног дана од 07-15 h на број телефона  011/3314 – 273.

За све информације у вези са уништењем робе можете се обратити на број телефона 011/3314-291 сваког радног дана од 07-15 h.

Comments are closed