First slide

Правна лица

октобар 25, 2017

Закони који регулишу област управљања отпадом прописују да су сва правна лица која генеришу амбалажни отпад дужна да исти разврставају тј. не мешају са комуналним отпадом, те да тако разврстан отпад одложе у посебне кесе или судове и предају лицу које је овлашћено за сакупљање ове врсте отпада. Правна лица која генеришу амбалажни отпад су дужна да ставе на увид документ о кретању отпада надлежном инспектору који у вршењу својих овлашћења контролише спровођење закона.

ЈКП „Градска чистоћа“ има дозволу за сакупљање амбалажног отпада и врши преузимање истог од правних лица на основу Закона о управљању отпадом („СЛ.гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („СЛ.гласник РС“ бр. 39/2009), и Одлуке о одржавања чистоће (“Службени лист града Београд “ бр. 27/02, 11/05, 6/10; др. одлука 2/11, 10/11; др. одлука 42/12, 31/13, 44/14, 79/15). Уколико сте заинтересовани да Уговор о преузимању амбалажног отпада закључите са ЈКП „Градска чистоћа“ можете попунити предлог за закључење уговора који се налази у приложеним документима.

Модел Уговора о преузимању амбалажног отпада.pdf
Предлог за закључење уговора о преузимању амбалажног отпада.doc

Све информације у вези Уговора о амбалажног отпаду можете добити на телефон 011/3314-059 или путем е-поште: sektorreciklaza@gradskacistoca.rs.