Комунална хигијена као сложени еколошки инжењеринг

18 јануара, 2018

Како посматрати један град у коме живот ври и у који се људи насељавају таквом брзином да се то мери појмовима миграцијских експлозија. Модеран град је, условно речено, живи организам који и свесно и несвесно прилагођава себи простор који осваја и даље се шири.

Шта онда представља процес сталне изградње урбаног система и његовог одржавања и прилагођавања ако не један сложен еколошки инжењеринг који савременим методама настоји да контролисано одржи усклађеност потреба развоја система и могућности простора и ресурса.

Стручно и зналачко учествовање у том инжењерингу са гледишта одржавања комуналне хигијене веома је сложен процес посебно у условима потрошачког друштва и неутемељених културних кодекса. Комунална хигијена постала је један од прагова којима се данас мери друштвени развој и цивилизованост једног народа. То значи да однос према комуналној хигијени и уопште отпаду који „производи један град“ јесте културни однос према сопственом окружењу или животној средини.

Тако је и ЈКП „Градска чистоћа“ од свог првог замаха метлом пре 133 година у старом Београду, успела да опстане и одржи корак до сада и да буде учесник у сложеном еколошком инжењерингу којим област одржавања комуналне хигијене учествује у процесу заштите животне средине Београда.

Шта све ЈКП „Градска чистоћа“ мора да зна, припреми и уради у процесу еколошког инжењеринга да би урбани систем Београда могао да функционише за добробит грађана?

Сакупљање отпада претпоставља израду плана организованог сакупљања. Тај план је урбанистичка анализа простора али је, такође, и социолошка студија о становништву Београда и његовог предграђа.

Одређивање мреже тачака за постављање судова за сакупљање такође зависи од типа градског насеља, социјалне структуре становништва и врсте отпада.

Избор судова (канти, контејнера) врши се не само према врстама и величинама него и према техничкој издржљивости и времену трајања укључујући и наше понашање према њима. Судови се прилагођавају машинама за транспорт.

Избор возила и машина се усклађује са одабраним технолошким системима и прилагођава локалним условима терена, саобраћаја, климе, одржавања и наравно врсте отпада који је у Београду углавном измешан и груб. Возни и машински парк садржи возила за транспорт, чишћење и прање улица, тротоара, чишћење снега, лишћа, грубог отпада, машине за специфичне врсте отпада, за инцидентне ситуације, тешке машине за разастирање и сабијање отпада на депонијама, цистерне, дизалице.

Депоновање отпада обухвата санитарно одржавање депоније, разастирање, сабијање, покривање, противпожарно деловање, развој и промене унутрашње путне мреже, процесе контроле процедних вода, процес контроле стабилности ивица депоније, контролу развоја депонијских гасова.

Одржавање хигијене улица и градских површина, поред избора посебних машина и опреме које се морају прилагодити специфичностима градских улица, представља посебан део активности које обухватају избор нај-савременијих препарата за прање и дезинфекцију.

Предност се све више даје новим препаратима који су резултат развоја нових биотехнологија. Они имају мање хемијских а више биолошких садржаја и процеса што је веома значајно за побољшање квалитета животне средине, јер се ови препарати користе на великом простору и у великим количинама.

Савремене стратегије управаљања отпадом подразумевају искоришћавање корисних делова отпада и њихово враћање кроз систем рециклаже. Тај процес обухвата посебне техничко-процесне системе за примарно сортирање отпада, уситњавање отпада, издвајање и балирање корисног отпада и даљу минимализацију преосталог отпада.

Пред нама су и пројекти за коришћење енергије од отпада, коришћењем запаљивог гаса који се ствара у телу депоније као и пројекти система за производњу енергије од спаљивања отпада.

У свом развоју и модернизацији ЈКП „Градска чистоћа“ ушла је у процес савременог еколошког инжењеринга у области одржавања комуналне хигијене чиме одговорно учествује у одржавању и функционисању урбаног система града и очувању квалитета животне средине у Београду.