Амбалажни отпад

21 априла, 2017

Обавезе правних лица

Закони који регулишу област управљања отпадом прописују да су сва правна лица која генеришу амбалажни отпад дужна да исти разврставају тј. не мешају са комуналним отпадом, те да тако разврстан отпад одложе у посебне кесе, судове и предају лицу које је овлашћено за сакупљање ове врсте отпада. ЈКП „Градска чистоћа“ има дозволу за сакупљање амбалажног отпада и врши преузимање истог од правних лица на основу Закона о управљању отпадом („СЛ.гласник РС“ бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („СЛ.гласник РС“ бр.36/2009 и 95/2018), и Одлуке о одржавања чистоће (“Службени лист града Београд “ бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15,19/17).

Генератори отпада обезбеђују кесе или судове за одлагање амбалажног отпада у њиховом локалу по Одлуци о одржавању чистоће. За одлагање амбалажног отпада потребно је ангажовати регистрованог оператера тј. сакупљача, који ће издати документ о кретању отпада. Правна лица која генеришу амбалажни отпад су дужна да ставе на увид документ о кретању отпада надлежном инспектору који у вршењу својих овлашћења контролише спровођење закона. Сваки документ о кретању отпада се попуњава у 4 примерка. За сваку врсту амбалажног отпада се попуњава посебан документ о кретању отпада, јер свака врста отпада има своје карактеристике.

Обавезе правних лица која генеришу амбалажни отпад:
•Забрањено је мешати комунални отпад са амбалажним отпадом.
•Правна лица која генеришу амбалажни отпад закључују Уговор о преузимању амбалажног отпада са оператером који има прописану дозволу.
•Обавеза правног лица је да ангажују регистроване сакупљаче отпада.
•Овлашћени сакупљач издаје документ о кретању отпада, као доказ да је амбалажни отпад контролисано одложен, који правна лица стављају на увид надлежној инспекцији.

За правна лица који не поседују документ о кретању отпада законом је предвиђена новчана казна. Уколико сте заинтересовани да Уговор о преузимању амбалажног отпада закључите са ЈКП „Градска чистоћа“ можете попунити предлог за закључење уговора који се налази у приложеним документима.

Све информације у вези Уговора о амбалажног отпаду можете добити путем е-поште: infocentar@gradskacistoca.rs

Документа о кретању отпада

Образац Документа о кретању отпада састоји се од четири истоветна примерка.

  • Први примерак задржава власник отпада.
  • Други примерак задржава превозник отпада.
  • Трећи примерак задржава прималац отпада.
  • Четврти примерак прималац отпада враћа произвођачу/власнику најкасније у року од 10 дана од дана
    пријема отпада.

Обрасци о кретању отпада

Сва документа су у ПДФ формату, и потребно јe снимити их на диск и отворити у одговарајућем програму (Adobe Acrobat, Foxit reader и сл.) и попунити означена поља